Algemene voorwaarden

 Artikel 1.       Definities

1.     Serve-iT bvba, gevestigd te Gent, met ondernemingsnummer BE-0440.517.679, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener

2.     De tegenpartij van Serve-iT wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever; Serve-iT en zijn opdrachtgever samen worden aangeduid als “de partijen” of “partijen”

3.     Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen

Artikel 2.       Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Serve-iT

2.     Afwijken van deze algemene voorwaarden kan alleen als dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen is

3.     De overeenkomst bevat voor Serve-iT steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen, tenzij dit in de overeenkomst schriftelijk anders bedongen is

Artikel 3.       Betaling

1.     Alle facturen moeten binnen de 7 dagen betaald zijn, zonder betalingskorting, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere vervaldag vermeld is

2.     Betalingen geschieden zonder enig beroep of opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigd bedrag op het rekeningnummer vermeld op de factuur

3.     Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is 
Vanaf dat moment is Serve-iT gerechtigd alle prestaties en verplichtingen op te schorten tot de opdrachtgever alle openstaande bedragen integraal voldaan heeft.

4.     Blijft de opdrachtgever in gebreke, dan zal Serve-iT de openstaande bedragen invorderingen met alle middelen die hiervoor ter beschikking staan. De kosten met betrekking tot deze invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

5.     Wanneer opdrachtgever verzuimt te betalen, dan is hij naast de hoofdsom tevens een forfaitaire administratieve kost verschuldigd van 500 € per factuur
Bovenop deze bedragen is hij ook intresten verschuldigd vanaf de datum van de factuur tot de datum van betaling van het volledige factuurbedrag, à rato van de op dat moment geldende intrestvoet, 
zoals bepaald in de WET 02.08.2002 (B.S. 7.08.2002) ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

6.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van de betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Serve-iT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

7.     Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Serve-iT, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Serve-iT te betalen

Artikel 4.       Aanbiedingen en offertes

1.     De aanbiedingen van Serve-iT zijn steeds hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is vermeld. Wordt het aanbod niet binnen deze gestelde termijn aanvaard, dan behoudt Serve-iT zich het recht voor het aanbod of de voorwaarden van het aanbod eenzijdig te wijzigen.

2.     Levertijden in offertes zijn indicatief en kunnen de opdrachtgever nooit recht geven op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen

3.     Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen

Artikel 5.       Prijzen

1.     De prijzen vermeld in offertes en facturen van Serve-iT zijn exclusief BTW en andere eventueel geldende taksen tenzij anders vermeld

2.     De prijzen van goederen zijn gebaseerd op de op dat moment gekende kostprijzen
Verhogingen hiervan, die door Serve-iT niet konden worden voorzien ten tijde van de offerte, c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen

3.     Voor dienstverlening kunnen de partijen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vaste prijs vastleggen

4.     Indien er geen vaste prijs werd overeengekomen, wordt het tarief met betrekking tot de dienstverlening vastgesteld op basis van het aantal werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Serve-iT, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief werd overeengekomen

5.     Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren werd afgesproken, kan voor de dienstverlening een richtprijs worden vastgelegd, die bepaald wordt op basis van de op dat moment door Serve-iT gekende informatie
Serve-iT is gerechtigd 10 % van deze richtprijs af te wijken
Van zodra Serve-iT vaststelt dat deze richtprijs meer dan 10 % hoger zal uitvallen dan initieel afgesproken, zal Serve-iT aan de opdrachtgever duidelijk motiveren waarom een hogere richtprijs gerechtvaardigd is. Op dat moment heeft de opdrachtgever het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uit komt

Artikel 6.       Prijsindexering

1.     De bij het aangaan van de overeenkomst afgesproken prijzen en uurtarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil.
Serve-iT heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks op 1 januari aan te passen

2.     Aangepaste prijzen, tarieven en uurtarieven worden zo spoedig mogelijk meegedeeld aan de opdrachtgever

Artikel 7.       Informatieverstrekking door opdrachtgever

1.     Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor Serve-iT

2.     Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die Serve-iT meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen

3.     Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Serve-iT ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit

4.     Opdrachtgever vrijwaart Serve-iT voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde

5.     Indien en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert Serve-iT de betreffende gegevens en bescheiden

6.     Bij vertraging van de opdracht door laattijdige reactie van de opdrachtgever van welke aard dan ook, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever

Artikel 8.       Intrekking opdracht

1.     Het staat opdrachtgever vrij om een opdracht aan Serve-iT op elk moment te beëindigen

2.     Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht alle verschuldigde bedragen en gemaakte kosten van Serve-iT te betalen

Artikel 9.       Uitvoering van de overeenkomst

1.     Serve-iT voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit

2.     Serve-iT heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden

3.     De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en na betaling van het eventueel afgesproken voorschot

4.     Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat Serve-iT tijdig kan beginnen aan de opdracht

Artikel 10.       Contractduur opdracht

1.     De overeenkomst tussen opdrachtgever en Serve-iT wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen

2.     Alle opgegeven uitvoeringstermijnen, zijn inschattingen die puur ter informatie gegeven worden. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever Serve-iT schriftelijk in gebreke stellen

Artikel 11.       Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan

2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Serve-iT stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte

3.     Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Serve-iT opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in

4.     Indien de partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Serve-iT daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft

Artikel 12.       Overmacht

1.     In aanvulling op het bepaalde in artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek, geldt dat een tekortkoming van Serve-iT in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan Serve-iT kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Serve-iT onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Serve-iT kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computermalware, stakingen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen, manifestaties die de toegang tot of de verplaatsing naar de locatie onmogelijk maken

2.     Indien zich een situatie voordoet als hiervoor bedoeld als gevolg waarvan Serve-iT niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Serve-iT niet aan deze verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden

3.     Serve-iT is in het geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Serve-iT als gevolg van deze overmachtstoestand enig voordeel geniet

Artikel 13.       Verrekening, opschorting en overdracht van rechten

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan Serve-iT te verrekenen met een vordering op Serve-iT

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

Artikel 14.       Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door Serve-iT vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Opdrachtgever dient de schade te melden via aangetekend schrijven van zodra hij hiervan op de hoogte is

Artikel 15.       Verzekering

1.     Opdrachtgever verplicht zich ertoe geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van Serve-iT die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder ander brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal

2.     Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekering ter inzage

Artikel 16.       Aansprakelijkheid schade

1.     Serve-iT is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij Serve-iT de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt

2.     In het geval dat Serve-iT een schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever, kan deze nooit meer bedragen dan het bedrag van de vergoeding die Serve-iT voor de betreffende opdracht ontvangt

3.     Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in desbetreffend geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat in desbetreffende polis is vastgelegd

4.     De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als Serve-iT aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door Serve-iT bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken

5.     Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Serve-iT voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Serve-iT, zijn leidinggevende of ondergeschikten

Artikel 17.       Aansprakelijkheid opdrachtgever

1.     In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Serve-iT verschuldigd zijn

2.     Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens i privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of beide gebeurd is

Artikel 18.       Vrijwaring

1.     De opdrachtgever vrijwaart Serve-iT tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Serve-iT geleverde goederen en/of diensten

Artikel 19.       Klachtplicht

1.     Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan Serve-iT, met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Serve-iT in staat is hierop adequaat te reageren.

2.     Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden dat Serve-iT gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen

3.     Een klacht kan ook nooit een reden zijn om bijkomend uitstel van betaling toe te staan. 

Artikel 20.       Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1.     De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van Serve-iT totdat de opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Serve-iT zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

2.     Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Serve-iT het recht om de werkzaamheden of de diensten op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Serve-iT worden tegengeworpen. Eventuele nadelige gevolgen voor opdrachtgever die hierdoor ontstaan kunnen ook nooit op Serve-iT worden verhaald.

3.     Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige wijze te bezwaren

4.     Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform de afspraak is voldaan, heeft Serve-iT het recht van retentie. De zaken of diensten worden dan niet geleverd tot opdrachtgever volledig en conform de afspraak heeft betaald

5.     In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar

Artikel 21.       Intellectueel eigendom

1.     Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt Serve-iT alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes etc.

2.     De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijk akkoord van Serve-iT worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op enige andere wijze worden gebruikt

3.     Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door Serve-iT aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling

Artikel 22.       Geheimhoudingsplicht

1.     Ieder der partijen houdt de informatie die hij, (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle mogelijk maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt

2.     De in eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

a.     die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving, al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht

b.     waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij

c.     die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken

d.     die door de ontvangende partij wordt openbaar gemaakt op basis van een wettelijke plicht

3.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan

Artikel 23.       Niet overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers van Serve-iT (of van ondernemingen waarop Serve-iT ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokken (geweest) zijn bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot twee jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover ze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 24.       Boete op overtreding intellectuele eigendom, geheimhoudingsplicht of afwerving personeel
(artikels 23, 24 en 25 hierboven vermeld)

1.     Overtreedt opdrachtgever één van de artikelen 23, 24 of 25 van deze algemene voorwaarden, dan is opdrachtgever aan Serve-iT een onmiddellijk opeisbare boete van 10.000 € verschuldigd per overtreding en daarnaast een bedrag van 1.000 € per dag dat de overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het opeisen van deze boetes geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure vereist.
Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade

2.     Het opeisen van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Serve-iT waaronder zijn recht om naast de boete ook een schadevergoeding te vorderen

Artikel 25.       Persoonlijke gegevens

1.     Wanneer goederen en/of diensten door Serve-iT worden geleverd aan opdrachtgever, gaat opdrachtgever er expliciet mee akkoord dat zijn/haar persoonlijke data worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals het aanmaken en bijhouden van een klantendatabase, verzendingen en facturen, en het nakijken van solvabiliteit alsook voor het verstrekken van de diensten waarvoor Serve-iT werd aangesteld. 

2.     De grondslag voor deze verwerking in het kader van de GDPR is de contractuele basis, los van het feit of het contract schriftelijk of mondeling tot stand is gekomen.

3.     Serve-iT zal deze persoonlijke informatie nooit doorgeven aan derde partijen, tenzij dit expliciet toegestaan wordt door de klant of wordt aangevraagd door gerechtelijke autoriteiten of wanneer het wettelijke verplicht is om dat te doen. 

4.     De klant heeft het recht om zijn/haar persoonlijke informatie aan te passen of te bekijken. Dit kan via email naar privacy@serve-it.be , of schriftelijk op het postadres van Serve-iT bvba zoals vermeld in de hoofding van de factuur.

Artikel 26.       Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgische recht van toepassing

2.     Partijen zullen ernaar streven hun eventuele geschillen in der minne te regelen. 

3.     Alvorens een gerechtelijke procedure aan te vatten, laten zij de zaak bij voorkeur oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten. 

4.     Enkel de rechtbanken zijn bevoegd die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van Serve-iT gelegen zijn, onverminderd het recht voor Serve-iT om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.